Aktualności

Aktualności

GWARANCJA DE MNINIMIS - WSPARCIE TWOJEGO BIZNESU.

Dodano: 2013-04-30 10:01:50 Kategoria: Aktualności

Gwarancja BGK de minimis PLD to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego w przypadku gdyby Przedsiębiorca nie spłacił kredytu w wyznaczonym terminie. W przypadku nie spłacenia kredytu w wyznaczonym terminie przez Przedsiębiorcę, BGK dokona z gwarancji spłaty części kredytu.


Do kogo skierowana jest gwarancja BGK?


Gwarancję BGK może otrzymać mikro, mały i średni przedsiębiorca, posiadający status rezydenta, dla którego Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.


Wysokość gwarancji BGK


Gwarancja może zabezpieczyć do 60% kwoty kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000zł.


Okres ważności gwarancji


Gwarancja BGK udzielona jest na czas określony i obowiązuje do 27 miesięcy.


Do kiedy można ubiegać się o gwarancję BGK?


Przedsiębiorca o gwarancję BGK może ubiegać się do dnia 31.12.2013 r.


Koszty gwarancji BGK


Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej: Zabezpieczenia udzielonej gwarancji

Z tytułu udzielonej Przedsiębiorcy gwarancji spłaty kredytu, BGK wymaga zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo, Przedsiębiorca składa w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji, do kwoty stanowiącej równowartość 200% kwoty gwarancji udzielonej przez BGK
Rodzaj udzielanych kredytów


Gwarancją BGK objęte są wyłącznie kredyty obrotowe w tym również kredyty w rachunku bieżącym.


Cel kredytowania


Kredyty objęte gwarancją BGK de minimis przeznaczone są wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej.


Waluta kredytu


Kredyt z gwarancją BGK może być udzielony wyłącznie w PLN.


Okres kredytowania


Gwarancją BGK objęty jest kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.


Korzyści dla Przedsiębiorców ubiegających się o gwarancję BGK de minimis:  1. dostęp do finansowania kredytem również dla Przedsiębiorców z krótką historią kredytową, lub nie mających wystarczających zabezpieczeń

  2. brak konieczności obciążania własnego majątku – elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem przez kredytobiorcę

  3. niski koszt gwarancji – stawka „0%” za pierwszy rok gwarancji (za kolejny okres roczny opłata prowizyjna wynosi jedynie 0,5%)

  4. minimum formalności – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku, ponadto BGK nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków sprawozdawczych poza złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji.


Oprócz standardowej oferty NBS Bank opracował specjalną ofertę produktu kredytowego dla potrzeb objęcia go gwarancją BGK – kredyt obrotowy z gwarancja BGK - PLD