Aktualności

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI NBSBanku

Dodano: 2015-03-10 10:03:53 Kategoria: Aktualności

     Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju informuje, iż w dniu 6 marca 2015 r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli.


Zebranie oceniło działalność Banku w roku sprawozdawczym 2014, dokonało podziału zysku wypracowanego w kwocie 2002 tys. zł w całości na fundusz zasobowy oraz określiło kierunki działania na rok bieżący. Delegaci ocenili działoalność Banku w roku sprawozdawczym i organów statutowych. Jednogłośnie uznano, że Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju dzięki dobremu zarządzaniu i dobrej pracy Rady Nadzorczej i Zarządu rozwijał się w sposób zrównoważony i postępował zgodnie z ogólną strategią zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka i zatwierdzonymi politykami. Całokształt działalności Banku w okresie sprawozdawczym, podobnie jak i w latach poprzednich był wynikiem kompromisu pomiędzy ponoszonym ryzykiem bankowym, a potrzebą wypracowywania zysku. Główny cel przyjęty w strategii rozwoju na lata 2012-2016 w roku 2014 był realizowany. Zebranie Przedstawicieli zaakceptowało sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014 przedstawione przez Krzysztofa Czerwca Prezesa Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku przedstawione przez  Z-cę Przewodniczącego Wojciecha Nowaka. Przyjętymi jednogłośnie uchwałami Delegaci uznali, iż członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym prowadzenia działalności z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych, posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zarządzania ryzykiem, a reputacja osobista członków Rady i Zarządu nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji NBSBanku. Zebranie prowadzone pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stanisława Szymańskiego zaszczycili znamienici goście z samorządów obsługiwanych przez Bank na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Gądkiem oraz z Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie na czele z Prezesem Zarządu Zdzisławem Kupczykiem i Dyrektorem Oddziału Regionalnego w Krakowie Mieczysławem Maślanką. Z ramienia audytora uczestniczył Prezes Zarządu Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach Pan Tomasz Guzik.


                                                                                                            Zarząd NBSBanku