Aktualności

Aktualności

REKLAMACJE

Dodano: 2015-10-13 08:20:29 Kategoria: Aktualności


 Informujemy, że z dniem 11 października 2015 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), która szczegółowo reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

 Główne zmiany wprowadzone Ustawą przewidują, że:

1. Bank udziela odpowiedzi na reklamację Klienta na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji,

2. odpowiedź Banku na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenie reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni,

3. podmioty rynku finansowego, w tym Banki są obowiązane do zamieszczenia we wzorcu Umowy zawartej z klientem informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji,

4. w przypadku złożenia reklamacji przez osobę niebędącą Klientem danego podmiotu rynku finansowego, podmiot ten powinien, w terminie 7 dni od jej otrzymania reklamacji. udzielić tej osobie informacji o trybie i sposobie jej rozpatrzenia,

5. w przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank skargi lub reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia 30-dniowego terminu odpowiedzi na zgłoszenie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

Z dniem wejścia w życie Ustawy powołany zostaje Rzecznik Finansowy, do kompetencji którego należeć będzie ochrona Klientów podmiotu rynku finansowego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z placówką Banku.