Klienci indywidualni

Depozyty terminowe

LOKATA INTERNETOWA

Bank prowadzi Lokaty Internetowe na rzecz osób fizycznych lub podmiotów instytucjonalnych korzystających z dostepu do rachunków drogą elelktroniczną eBankNet będących: rezydentami lub nierezydentami i posiadajacych pełną zdolność do czynności prawnych. Bank nie prowadzi Lokat Internetowych wspólnych. Lokaty Internetowe prowadzone są w złotych przez okres 1 lub 3 miesięcy. Mają charakter odnawialny lub nieodnawialny.

 LOKATA NARASTAJĄCA

Posiadaczem lokaty może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych. Oprocentowanie lokaty jest stałe, narastające dla każdego miesiąca różne. Lokata prowadzona jest przez okres umowny 3 i 6 m-cy i ma charakter odnawialny. Minimalna kwota wkładu wynosi 1000 zł.

LOKATA ZWYKŁA W POL-Koncie

Posiadaczem rachunku lokaty może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem, osoba małoletnia i ubezwłasnowolniona będąca rezydentem. Lokata prowadzona jest przez okres umowny: 3,6,12 miesięcy. Minimalna kwota wkładu 100,00 zł., oprocentowanie zmienne. Wpłaty na lokatę mogą być dokonywane tylko w formie bezgotówkowej, ze środków na POL-Koncie. Nie można dokonywać częściowych wpłat i wypłat środków w okresie umowy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE  PŁATNE  NA KAŻDE ŻĄDANIE

Właścicielem rachunku oszczędnościowego może być osoba fizyczna, kilka osób fizycznych, ale także szkolne  kasy     oszczędnościowe oraz   pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe.
Rachunek oszczędnościowy można prowadzić również na rzecz osoby  małoletniej,  na wniosek osoby pełnoletniej, która  wnosi wkład na jej rzecz.
Osoba małoletnia po ukończeniu 13 lat, może samodzielnie występować o wystawienie
książeczki rachunku oszczędnościowego dla siebie, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu      osobistego bądź paszportu, o ile nie sprzeciwią się temu jej ustawowi przedstawiciele.
Pierwsza wpłata wnoszona na rachunek oszczędnościowy nie może być niższa niż 10 zł, a każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości.
Bank będący wystawcą książeczki potwierdzającej założenie rachunku oszczędnościowego dokonuje wypłat do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu na niej minimalnej kwoty wkładu. Bank nie będący wystawcą książeczki jak również inne placówki bankowe dokonujące wypłaty  dokonują zastępczo wypłaty do wysokości:
- określonych i wynikających z wzajemnie zawartych porozumień (umów),
- stanu oszczędności wykazanego na książeczce na podstawie pisemnego potwierdzenia stanu oszczędności przez Bank będący wystawcą książeczki lub po telefonicznym, telefaxowym  potwierdzeniu stanu oszczędności przez Bank będący wystawcą książeczki.
Wkłady gromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.
 Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku  kalendarzowego.

 LOKATY  TERMINOWE RENTIERSKIE

Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne w tym również małoletnie, w imieniu  których  umowę zawiera  przedstawiciel ustawowy.
 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokaty terminowe rentierskie  przyjmowane są na  czas określony 24, 36, 60 i 120 miesięcy.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na  taki sam okres.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy
procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.
Wysokość oprocentowania zależy od okresu zadeklarowanego i dotrzymanego przez       posiadacza lokaty.
Odsetki naliczone od wkładu terminowego na koniec każdego miesiąca lub kwartału w okresie zadeklarowania wkładu dopisywane są do rachunku wkładu terminowego. Odsetki te stawiane są do dyspozycji posiadacza lokaty od następnego dnia po miesiącu lub kwartale, w którym zostały dopisane -  w zależności od umowy z właścicielem lokaty.
W przypadku braku dyspozycji Bank ewidencjonuje te odsetki na wyodrębnionym rachunku a’ vista i podlegają one oprocentowaniu według stopy zmiennej w wysokości ustalonej przez Bank na zasadach dotyczących wkładów a’ vista.
Odsetki ewidencjonowane na wyodrębnionym rachunku nie pobrane przez posiadacza lokaty do dnia kończącego okres zadeklarowania, dopisywane są ( kapitalizowane) do rachunku lokaty terminowej wraz z odsetkami od odsetek i podlegają oprocentowaniu jakiemu podlega wkład od początku następnego okresu, bez względu na to, czy i kiedy zostały dopisane w książeczce terminowej.

 LOKATY  TERMINOWE ZWYKŁE

Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne,  w    tym również małoletnie,  w imieniu których  umowę zawiera przedstawiciel ustawowy,
 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokaty terminowe zwykłe Bank przyjmuje na czas określony 1,2, 3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy, 5 lat i 10 lat.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na  taki sam okres.
Wkładca  może złożyć dyspozycję dotyczącą dokonywania przelewu lokaty lub należnych odsetek na wskazany przez siebie rachunek.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy
 procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.
Odsetki od lokaty terminowej podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania.
Dopisane do wkładu terminowego odsetki podlegają oprocentowaniu jakiemu podlegał wkład, od początku następnego okresu. 
          

LOKATY  TERMINOWE  PROFIT

 Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne,  w tym również małoletnie, w imieniu których umowę zawiera przedstawiciel ustawowy, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na książeczki terminowe Bank przyjmuje na czas określony  3 miesięcy.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na  dalszy taki sam okres.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według stałej stopy procentowej   tzn. wysokość oprocentowania nie ulega zmianie  od początku do końca zadeklarowanego okresu.           
Odsetki od lokaty terminowej podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania.
Dopuszcza się w następnym okresie, jednorazowe podjęcie w całości lub w części należnych     odsetek za ostatni okres zadeklarowania z tym, że kwota odsetek wypłaconych nie podlega  oprocentowaniu od początku aktualnego okresu zadeklarowania do dnia wypłaty.

LOKATY TERMINOWE PROGRESJA

 Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne,  w tym również małoletnie, w imieniu których umowę zawiera przedstawiciel ustawowy, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na książeczki terminowe Bank przyjmuje na czas określony  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 miesięcy.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na   taki sam okres.
Środki  zgromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy       procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku. Wysokość oprocentowania zależy od okresu zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza  lokaty.
Odsetki od lokaty terminowej podlegają wypłacie po upływie okresu zadeklarowania.

LOKATY  TERMINOWE KASKADA - RENTA

 Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne,  w tym również małoletnie, w imieniu których umowę zawiera przedstawiciel ustawowy.
Wpłaty na książeczki terminowe Bank przyjmuje na czas określony  120 miesięcy.
Pierwsza wpłata nie może być niższa niż 50,00 zł. W następnych miesiącach okresu zadeklarowania można dokonywać wpłat w dowolnym terminie i w dowolnej kwocie.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy  procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.  Wysokość oprocentowania zależy od  dotrzymanego przez posiadacza lokaty okresu zadeklarowanego .

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA ZWYKŁA W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Lokata zawierana na okres 1 m-ca lub 3 m-cy. Minimalna kwota wpłaty 100 USD/EURO.