Finanse dla rolników

Depozyty terminowe

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE  PŁATNE  NA KAŻDE ŻĄDANIE

Właścicielem rachunku oszczędnościowego może być osoba fizyczna, kilka osób fizycznych, ale także szkolne  kasy     oszczędnościowe oraz   pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe.
Rachunek oszczędnościowy można prowadzić również na rzecz osoby  małoletniej,  na wniosek osoby pełnoletniej, która  wnosi wkład na jej rzecz.
Osoba małoletnia po ukończeniu 13 lat, może samodzielnie występować o wystawienie
książeczki rachunku oszczędnościowego dla siebie, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu      osobistego bądź paszportu, o ile nie sprzeciwią się temu jej ustawowi przedstawiciele.
Pierwsza wpłata wnoszona na rachunek oszczędnościowy nie może być niższa niż 10 zł, a każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości.
Bank będący wystawcą książeczki potwierdzającej założenie rachunku oszczędnościowego dokonuje wypłat do wysokości stanu oszczędności po      pozostawieniu na niej minimalnej kwoty wkładu. Bank nie będący   wystawcą książeczki jak również inne placówki bankowe dokonujące wypłaty  dokonują zastępczo wpłaty do wysokości:
- określonych i wynikających z wzajemnie zawartych porozumień (umów), 

 - stanu oszczędności wykazanego na książeczce na podstawie pisemnego potwierdzenia stanu oszczędności przez Bank będący wystawcą książeczki lub po telefonicznym, telefaxowym  potwierdzeniu stanu oszczędności przez Bank będący wystawcą książeczki.
Wkłady gromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy      procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.
 Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku  kalendarzowego.

LOKATY  TERMINOWE RENTIERSKIE

Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne w tym również małoletnie w imieniu, której umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy,
 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokaty terminowe rentierskie  przyjmowane są na  czas określony 24, 36 miesięcy oraz na 5 lat i na 10 lat.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy
procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku .
Wysokość oprocentowania zależy od okresu zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza lokaty.
Odsetki naliczone od wkładu terminowego na koniec każdego miesiąca lub kwartału w okresie zadeklarowania wkładu dopisywane są do rachunku wkładu terminowego. Odsetki te stawiane są do dyspozycji posiadacza lokaty od następnego dnia po miesiącu lub kwartale, w którym zostały dopisane -  w zależności od umowy z właścicielem lokaty.
W przypadku braku dyspozycji Bank ewidencjonuje te odsetki na wyodrębnionym rachunku
a’ vista i podlegają one oprocentowaniu według stopy zmiennej w wysokości ustalonej przez Bank na zasadach dotyczących wkładów a’ vista.
Odsetki ewidencjonowane na wyodrębnionym rachunku nie pobrane przez posiadacza lokaty do dnia kończącego okres zadeklarowania dopisywane są ( kapitalizowane) do rachunku lokaty terminowej wraz z odsetkami od odsetek i podlegają oprocentowaniu jakiemu podlega wkład od początku następnego okresu, bez względu na to, czy i kiedy zostały dopisane w książeczce terminowej.

LOKATY  TERMINOWE ZWYKŁE


Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne,  w    tym również małoletnie w imieniu, której umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy,
 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokaty terminowe zwykłe Bank przyjmuje na czas określony 1,2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 i 120 miesięcy, zwane dalej okresami zadeklarowania.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.
Wkładca, może złożyć dyspozycję dotyczącą dokonywania przelewu lokaty lub należnych odsetek na wskazany przez siebie rachunek.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy
 procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku
Odsetki od lokaty terminowej podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania.
Dopisane do wkładu terminowego odsetki podlegają oprocentowaniu jakiemu podlegał wkład, od początku następnego okresu. 
                                                                                                              
LOKATY  TERMINOWE  PROFIT

Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne,  w tym również małoletnie w imieniu, której umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokatę Bank przyjmuje na czas określony 3 miesięcy.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na  dalszy taki sam okres.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według stałej stopy procentowej tzn. wysokość oprocentowania nie ulega zmianie (podwyższeniu, obniżeniu) od początku do końca zadeklarowanego okresu w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.           
Odsetki od lokaty terminowej podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania.
Dopuszcza się w następnym okresie, jednorazowe podjęcie w całości lub w części należnych     odsetek za ostatni okres zadeklarowania z tym, że kwota odsetek wypłaconych nie podlega  oprocentowaniu od początku aktualnego okresu zadeklarowania do dnia wypłaty.

LOKATY TERMINOWE PROGRESJA


Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne,  w tym również małoletnie w imieniu, której umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokaty terminowe Bank przyjmuje na czas określony  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 miesięcy, zwane dalej okresami zadeklarowania.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na  dalszy taki sam okres.
Środki  zgromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku. Wysokość oprocentowania zależy od okresu zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza  lokaty.
Odsetki od lokaty terminowej podlegają wypłacie po upływie okresu zadeklarowania.

LOKATY  TERMINOWE KASKADA - RENTA


Właścicielem rachunku lokaty terminowej może być osoba  fizyczna, w tym również osoba małoletnia w imieniu, której umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy.
Wpłaty na książeczki terminowe Bank przyjmuje na czas określony  120 miesięcy.
Pierwsza wpłata nie może być niższa niż 50,00 zł. W następnych miesiącach okresu zadeklarowania można dokonywać wpłat w dowolnym terminie i w dowolnej kwocie.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy  procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.  Wysokość oprocentowania zależy od  dotrzymanego przez posiadacza lokaty okresu zadeklarowanego.