Reklamacje

Tryb i zasady rozpatrywania reklamacji.

NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

w SOLCU-ZDROJU

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1.       W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

2.       Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.

3.       Klient może składać skargę/reklamację w formie:

1)      pisemnej – papierowej, telefaksowej na adres lub numer faksu placówki banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówki banku, której adres znajduje się na stronie internetowej banku lub siedziby banku,

2)      ustnej – w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację – osobiście lub telefonicznie,

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nbsbank.pl (wzór formularza na stronie internetowej banku;

4.       Skargi /reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia

5.       Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu  do Banku.

6.       Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.

7.       Skarga/reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.

8.       Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a także doręczenie dodatkowych dokumentów służących do wykazania zasadności skargi/reklamacji.

9.       Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.   W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje klienta o:

1)      przyczynie opóźnienia;

2)      wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;

3)      wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

11.   W przypadku, o którym mowa w ust. 9, termin rozpatrzenia reklamacji/skargi przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni od daty jej otrzymania.

12.   W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w ust. 9, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 11, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wola klienta.

13.   Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.

14.   W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, bank uznaje rachunek klienta w dniu uwzględnienia reklamacji.

15.   Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie /00-030/, Plac Powstańców Warszawy 1.

16. W przypadku sporu z bankiem klient  może zwrócić się o pomoc do Miejskich

       i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

17. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient może:

      1) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich,

      2) skorzystać z instytucji Rzecznika Finansowego,

      3) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,

      4) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.