Ład Korporacyjny

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

Solec-Zdrój, dn. 30 stycznia 2018 r.

 

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju

 

W związku z zapisami Instrukcji sporządzania informacji zarządczej Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd, a sporządzone przez Komórkę ds. Ryzyka. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Na podstawie Uchwały Nr  218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” została opracowana i przyjęta do stosowania „Polityka zarządzania ładem korporacyjnym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju.”

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Na podstawie oceny Rada stwierdza:

  1. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym  stanowi istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku.
  2. Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.
  3. Dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych.
  4. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Banku i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.
  5. Bank może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
  6. Polityka wynagrodzeń  stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji banku na ryzyko.
  7. Polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom.
  8. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

 

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.nbsbank.pl.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci zostały wymienione w Oświadczeniu Zarządu w sprawie stosowania Zasad ładu korporacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Banku.

W 2017r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego:

  1. Bank wprowadził Anonimowy system informowania o naruszeniach przepisów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zasad etycznych,
  2. W dniu 20 października 2017r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu.

Wyżej wymienione zmiany uwzględnione zostały w Polityce stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz w Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, umieszczonego na stronie internetowej Banku.  

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

 

 

Rada Nadzorcza