Depozyty terminowe

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE

Właścicielem rachunku oszczędnościowego może być osoba fizyczna, kilka osób fizycznych, ale także szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe.
Rachunek oszczędnościowy można prowadzić również na rzecz osoby małoletniej, na wniosek osoby pełnoletniej, która wnosi wkład na jej rzecz.
Osoba małoletnia po ukończeniu 13 lat, może samodzielnie występować o wystawienie książeczki rachunku oszczędnościowego dla siebie, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu osobistego bądź paszportu, o ile nie sprzeciwią się temu jej ustawowi przedstawiciele.

Pierwsza wpłata wnoszona na rachunek oszczędnościowy nie może być niższa niż 10 zł, a każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości.
Bank będący wystawcą książeczki potwierdzającej założenie rachunku oszczędnościowego dokonuje wypłat do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu na niej minimalnej kwoty wkładu. Bank nie będący wystawcą książeczki jak również inne placówki bankowe dokonujące wypłaty dokonują zastępczo wpłaty do wysokości:

  • określonych i wynikających z wzajemnie zawartych porozumień (umów),
  • stanu oszczędności wykazanego na książeczce na podstawie pisemnego potwierdzenia stanu oszczędności przez Bank będący wystawcą książeczki lub po telefonicznym, telefaxowym potwierdzeniu stanu oszczędności przez Bank będący wystawcą książeczki.

Wkłady gromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.

Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku kalendarzowego.

 

LOKATY TERMINOWE RENTIERSKIE

Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne w tym również małoletnie w imieniu, której umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy,
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokaty terminowe rentierskie przyjmowane są na czas określony 24, 36 miesięcy oraz na 5 lat i na 10 lat.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku .
Wysokość oprocentowania zależy od okresu zadeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza lokaty.
Odsetki naliczone od wkładu terminowego na koniec każdego miesiąca lub kwartału w okresie zadeklarowania wkładu dopisywane są do rachunku wkładu terminowego. Odsetki te stawiane są do dyspozycji posiadacza lokaty od następnego dnia po miesiącu lub kwartale, w którym zostały dopisane - w zależności od umowy z właścicielem lokaty.
W przypadku braku dyspozycji Bank ewidencjonuje te odsetki na wyodrębnionym rachunku a’ vista i podlegają one oprocentowaniu według stopy zmiennej w wysokości ustalonej przez Bank na zasadach dotyczących wkładów a’ vista.
Odsetki ewidencjonowane na wyodrębnionym rachunku nie pobrane przez posiadacza lokaty do dnia kończącego okres zadeklarowania dopisywane są ( kapitalizowane) do rachunku lokaty terminowej wraz z odsetkami od odsetek i podlegają oprocentowaniu jakiemu podlega wkład od początku następnego okresu, bez względu na to, czy i kiedy zostały dopisane w książeczce terminowej.

 

LOKATY TERMINOWE ZWYKŁE

Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne, w tym również małoletnie w imieniu, której umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy,
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokaty terminowe zwykłe Bank przyjmuje na czas określony 1,2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 i 120 miesięcy, zwane dalej okresami zadeklarowania.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.
Wkładca, może złożyć dyspozycję dotyczącą dokonywania przelewu lokaty lub należnych odsetek na wskazany przez siebie rachunek.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku
Odsetki od lokaty terminowej podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania.
Dopisane do wkładu terminowego odsetki podlegają oprocentowaniu jakiemu podlegał wkład, od początku następnego okresu.

 

LOKATY TERMINOWE KASKADA - RENTA

Właścicielem rachunku lokaty terminowej może być osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia w imieniu, której umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy.
Wpłaty na książeczki terminowe Bank przyjmuje na czas określony 120 miesięcy.
Pierwsza wpłata nie może być niższa niż 50,00 zł. W następnych miesiącach okresu zadeklarowania można dokonywać wpłat w dowolnym terminie i w dowolnej kwocie.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku. Wysokość oprocentowania zależy od dotrzymanego przez posiadacza lokaty okresu zadeklarowanego.

 

LOKATA ZWYKŁA W POL-KONCIE

Rodzaj lokaty Minimalna kwota Oprocentowanie
zmienne
3-miesięczna 100 PLN 3,20 %
6-miesięczna  3,70 %
12-miesięczna  4,00 %

 

LOKATA INTERNETOWA

Rodzaj lokaty Minimalna kwota Oprocentowanie
zmienne
1-miesięczna 100 PLN  1,70 %
3-miesięczna 3,50 %