Kredyty

KREDYT OBROTOWY NA CELE BIEŻĄCE

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy prowadzącego gospodarstwo rolne.
Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku (krótkoterminowy) lub do 3 lat (średnioterminowy).
Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty, jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
Istnieje możliwość przedłużenia funkcjonującej umowy kredytowej na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku co najmniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ważności umowy, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej, opłaceniu prowizji i podpisaniu aneksu do umowy kredytowej.

KREDYT OTWARTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością. Kredytobiorcom prowadzącym gospodarstwo rolne, którzy posiadają w banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 3 miesięcy o stabilnym poziome obrotów.
W uzasadnionych przypadkach kredyt może być przyznany Kredytobiorcy, który założył w banku rachunek bieżący i przeniósł na ten rachunek obroty z innego banku, pod warunkiem przedstawienia opinii z tego banku, zawierającej informacje o wysokości wpływów w okresie ostatnich 6 miesięcy.
Kredyt może być udzielony na okres do 12 miesięcy (krótkoterminowy).
Kredyt w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego - każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on do wysokości górnej granicy zadłużenia określonego w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany aż do wygaśnięcia umowy.
Istnieje możliwość przedłużenia funkcjonującej umowy kredytowej na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku co najmniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ważności umowy, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej, opłaceniu prowizji i podpisaniu aneksu do umowy kredytowej.

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe.
Udział własny w finansowanym przedsięwzięciu powinien wynosić co najmniej 20%.
Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty, jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
W uzasadnionych przypadkach odsetki za okres realizacji inwestycji mogą być naliczone i zawieszone lub skapitalizowane.

KREDYTY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ROLNICTWIE Z DOPŁATĄ Z ARiMR

Kredyt może zostać udzielony na: działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Szczególnej uwadze Klientów polecamy takie linie kredytowe jak:
- RR; Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, - Z; Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych, - PR; Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów, - K01; Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej" - K02; Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, - MRcsk; Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych przez młodych rolników, - DK01; Kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania, - DK02; Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji rolnej,
- MRcsk; Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych przez młodych rolników, - DK01; Kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania, - DK02; Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji rolnej, - ZC; Kredyt na finansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.