Kredyty

KREDYT OBROTOWY NA CELE BIEŻĄCE

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy prowadzącego gospodarstwo rolne.
Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku (krótkoterminowy) lub do 3 lat (średnioterminowy).
Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty, jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
Istnieje możliwość przedłużenia funkcjonującej umowy kredytowej na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku co najmniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ważności umowy, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej, opłaceniu prowizji i podpisaniu aneksu do umowy kredytowej.

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku, zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

 1. Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
 2. Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu o charakterze obrotowym, przeznaczonym na finansowanie potrzeb, o których mowa w ust. 1, udzielonego przez inny bank.
 3. Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę innego/ych kredytu/ów w Banku – z wyłączeniem spłat dokonywanych w ramach kredytów, dla których rachunek bieżący jest wskazany do cyklicznej spłaty zobowiązań wobec Banku.

Kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania. Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym wynosi:   9,43% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 100 000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie stałe: 8,00 % w skali roku, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 679,45zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu  9 021,89zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  8 021,89zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 0 zł.

 Całkowita kwota do zapłaty wynosi 109 021,89 zł.

Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

KREDYT INWESTYCYJNY

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;
 • zewnętrznych i wewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kredyt przeznaczony na:
 1. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:
 • przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
 1. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
 2. zakupu ziemi,
 3. zakupu lub budowy nieruchomości,
 4. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
 5. przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
 • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
 • zakupu udziałów lub akcji;
 • innych nakładów m.in.:
 1. poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 2. licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
 3. ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
 4. spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

Spłata kredytu/wykupu środków trwałych z leasingu nie może dotyczyć kredytów/kontraktów leasingowych obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy (maksymalne dopuszczalne opóźnienie: 14 dni) lub aktualnie przeterminowanych. Warunkiem spłaty kredytu w innym banku jest przedstawienie przez Klienta pozytywnych opinii z banku/firmy leasingowej, w którym posiada kredyt/leasing o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z banku/firmy

 1. leasingowej potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu/leasingu objętego wnioskowaną transakcją oraz dokumenty potwierdzające formę i rodzaj przyjętego zabezpieczenia.
 2. Kredyt inwestycyjny udzielany może być na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne opisane w ust. 1, w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Ograniczenie to nie dotyczy spłaty kredytu/leasingu.
 3. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu rewolwingowego.

Bank może udzielić kredytu na finansowanie inwestycji o charakterze niedochodowym (obiekty o charakterze socjalnym, kulturalnym, charytatywne) pod warunkiem, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, skutkującej przekwalifikowaniem do grupy wyższego ryzyka oraz zabezpieczenia spłaty kredytu z innych źródeł niż finansowane przedsięwzięcie. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego wynosi: 10,79% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 250 000  zł, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,05 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4,2%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 3 522,59 zł, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 192 505,71 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 189 593,71 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 500 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 0,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 442 505,71  zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

KREDYT SZYBKA INWESTYCJA AGRO

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą;
  • każda z tych osób wyrazi pisemną zgodę na realizację inwestycji oraz warunki jej kredytowania;
  • pozostali współwłaściciele (nie będący Kredytobiorcami) poręczą wg prawa cywilnego kredyt lub przystąpią do długu w charakterze dłużników solidarnych.
  • zewnętrznych i wewnętrznych.
   1. Kredyt może być udzielony na finansowanie gospodarstw rolnych lub ich części w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego, z wyłączeniem gruntów leśnych.
   2. Kredyt może być przeznaczony na:
   • utworzenie nowego gospodarstwa rolnego;
   • powiększenie gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną, co najmniej 1 ha;
   • reorganizację już posiadanego gospodarstwa rolnego polegającą np. na wprowadzeniu nowej działalności produkcyjnej, specjalizacji produkcji, zwiększenia skali produkcji lub zamianie technologii produkcji;
   • urządzenie gospodarstwa rolnego;

   a w szczególności finansowanie:

   • zakupu gruntów rolnych;
   • zakupem budynków lub budowli służących produkcji rolnej;
   • budowę, przebudowę, remont lub modernizację budynków, budowli wykorzystywanych do działalności rolniczej;
   • zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej;
   • zakupem lub odnowieniem stada podstawowego zwierząt hodowlanych;
   • zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej;
   • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu, cele wymienione powyżej.

   3. Spłata kredytu/wykup środków trwałych z leasingu nie może dotyczyć kredytów/kontraktów leasingowych obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy (maksymalne dopuszczalne opóźnienie: 14 dni) lub aktualnie przeterminowanych. Warunkiem spłaty kredytu w innym banku jest przedstawienie przez Klienta pozytywnych opinii z banku/firmie leasingowej, w którym posiada kredyt/leasing o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z banku/firmy leasingowej potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu/leasingu objętego wnioskowaną transakcją oraz dokumenty potwierdzające formę i rodzaj przyjętego zabezpieczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie gospodarstwa rolnego, które będzie stanowiło współwłasność kilku osób, pod warunkiem, że:

  • każda z tych osób wyrazi pisemną zgodę na realizację inwestycji oraz warunki jej kredytowania;
  • pozostali współwłaściciele (nie będący Kredytobiorcami) poręczą wg prawa cywilnego kredyt lub przystąpią do długu w charakterze dłużników solidarnych.                                                       5. Kredytowaniu mogą podlegać:
  • nowe środki trwałe, których rok produkcji, co najwyżej poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt;
  • używane środki trwałe, których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku co najwyżej o 10 lat.                                                                                                                                                          6. Wiek środka trwałego ustalany jest jako różnica pomiędzy rokiem założenia wniosku kredytowego, a rokiem produkcji środka trwałego.                                                                                   7. W przypadku refinansowania nakładów już poniesionych przez Klienta, finansowaniem objęte mogą być środki trwałe zakupione w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8. Zapisy dotyczące używanych i nowych środków trwałych nie dotyczą zakupu nieruchomości oraz zakupu zwierząt hodowlanych.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu Szybka inwestycja Agro wynosi: 10,65% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 250 000,00  zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,85 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 4 175,17 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 127 129,19 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 124 217,19 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 500zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: ,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 377 129,19 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością. Kredyt funkcjonuje jako kredyt nieodnawialny - w okresie udostępnienia i spłaty kredytu jest ewidencjonowany w rachunku kredytowym.

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • zewnętrznych i wewnętrznych;

prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w formie karty podatkowej;

 1. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.
 2. Kredyt nie może być przeznaczony na
 • finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo, tj. zadłużenie przeterminowane utrzymujące się powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 PLN. Minimalna kwota kredytu wynosi 50.000 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu Kredytowa Linia Hipoteczna wynosi: 10,65% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 250 000,00  zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,85 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 4 175,17 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 127 129,19 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 124 217,19 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 500zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: ,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 377 129,19 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM MIKRO

Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku, zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, których przychody z tytułu prowadzonej działalności za ostatni zakończony rok obrachunkowy nie przekroczyły 2 000 000 PLN i zaangażowanie kredytowe w Banku (wraz z wnioskowaną transakcją) nie przekracza 500 000 PLN;
 • zewnętrznych i wewnętrznych;
 • których, maksymalna wysokość transakcji kredytowych udzielonych w Banku zabezpieczonych wyłącznie wekslem i pełnomocnictwem do rachunku, nie przekracza 300 000 PLN wraz z wnioskowanym kredytem (o ile do kredytu nie będzie ustanowione zabezpieczenie rzeczowe);
 • którzy, nie korzystają w Banku z innej formy kredytowania w rachunku bieżącym.

Kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania. Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym MIKRO wynosi: 9,98% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 100 000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie stałe: 8,5 % w skali roku,  pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 721,92 zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu 9 523,30 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 8 523,30 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 000 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 0 zł.

 Całkowita kwota do zapłaty wynosi 108 523,30 zł.

Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

KREDYT REWOLWINGOWY

 1. Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym – odnawialnym, ewidencjonowanym w rachunku kredytowym.
 2. Kredyt rewolwingowy jest formą finansowania, w której Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta.

Kredyt ten może być udzielany jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny.

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w oparciu o kartę podatkową;
 • zewnętrznych i wewnętrznych;
 • których, maksymalna wysokość transakcji kredytowych udzielonych w Banku zabezpieczonych wyłącznie wekslem i pełnomocnictwem do rachunku nie przekracza 500 000 zł, wraz z wnioskowanym kredytem (o ile do kredytu nie będzie ustanowione zabezpieczenie rzeczowe).

Kredyt rewolwingowy jest udzielany na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;
 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
 • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu rewolwingowego wynosi: 9,98% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 50 000 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie stałe: 8,50 % w skali roku, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 360,96 zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu 4 761,67 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 4 261,67 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  500 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 0 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 54 761,67 zł.

Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

KREDYT INWESTYCYJNY UNIA BIZNES

Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

Produkt przeznaczony jest dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;
 • zewnętrznych i wewnętrznych.
 1. Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem Kredytu Technologicznego) lub z programów wspólnotowych.
 2. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a  w szczególności finansowanie:
 • przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
 1. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
 2. zakupu ziemi,
 3. zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
 4. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
 5. przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
 • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
 • zakupu udziałów lub akcji;
 • innych nakładów m.in.:
 1. poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 2. licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
 3. ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
 4. spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego Unia Biznes wynosi: 10% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z inwestycjami współfinansowanymi z funduszy unijnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 250 000  zł, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 9,33 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 5,83%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 3,5%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 3 369,72 zł, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 178 922,83 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 176 010,83 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 500 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 0,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 428 922,83 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

KREDYT OBROTOWY

 1. Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym - każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.
 2. Kredyt ewidencjonowany jest w rachunku kredytowym.

Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego;
 • zewnętrznych i wewnętrznych.
 1. Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:
 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
 • zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;
 • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
 • terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami,                                                                                                                                                                               2. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.                                               Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu obrotowego wynosi: 11,97% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 100 000,00 zł, okres kredytowania: 36 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,33 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 5,83%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 4,5%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 3 655,04 zł, łączna liczba rat: 36. Całkowity koszt kredytu 17 349,54 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 15 930,54 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 0,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 117 349,54  zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z LINI RR

Preferencyjny kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej RR.

 1. Klienci tworzący/urządzający gospodarstwa rolne, działy specjalne produkcji rolnej lub rybactwo śródlądowe będący:
 • osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz

b) niebędący emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy;

 • osobami prawnymi;
 • jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

2. Udzielenie kredytu jest możliwe, jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa i przynajmniej jedno z nich nie jest emerytem lub rencistą mającym prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

3. Kredyt może być udzielony klientom, wymienionym w ust. 1, prowadzącym działalność jako: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (zatrudnienie mniej niż 250 pracowników i roczne obroty max - 50 mln EUR/roczna suma bilansowa max - 43 mln EUR  – według kursu NBP).

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu preferencyjnego z linii RR wynosi 9,36 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwie rolnym i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 200 000,00  zł, okres kredytowania: 120 miesiące, spłaty kwartalne; oprocentowanie zmienne: 8,33 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,83%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,5%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 10 820,16zł, łączna liczba rat: 30. Całkowity koszt kredytu 69 002,02       zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 64 583,02 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 0,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 269 002,02  zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Kalkulacja została dokonana na 07 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.