Gwarancje w ramach programu COSME

Na mocy zawartego porozumienia z BPS S.A. dotyczącego podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu COSME, Bank oferuje przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami PLG COSME.

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Podstawowe parametry gwarancji COSME:

• gwarancje są przeznaczone dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,

• gwarancją można objąć tylko nowe kredyty obrotowe i inwestycyjne,

• wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,

• maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,

• maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,

• maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

• zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

• zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,

• opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji,

• gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

Gwarancje są dostępne do 31.10.2018 r.