Informacja i zmianach dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, w Regulaminie rachunku oszczędnościowego IKE oraz w Regulaminie kart kredytowych. Nowelizacja regulacji wynika z konieczności ich dostosowania do wymogów ww. ustawy, której postanowienia będą obligatoryjnie obowiązywać od 14 września 2019 roku oraz w zakresie niektórych zapisów od dnia 14 maja 2019 r.

Główne zmiany wynikające z ustawy, to: 1) wprowadzenie konieczności zastosowania silnego uwierzytelnienia klienta w usłudze bankowości elektronicznej, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub przepisy prawa; 2) dodanie zasad funkcjonowania dostawców usług, którzy zgodnie z ustawą mogą za zgodą Użytkownika inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym; 3) konieczność silnego uwierzytelnienia dostępu do usługi bankowości elektronicznej co 90 dni; 4) konieczność stosowania silnego uwierzytelnienia przy płatnościach kartami płatniczymi; 5) doprecyzowanie stosowanej terminologii w zakresie haseł i kodów PIN. Treść Regulaminów jest dostarczana wraz z wyciągiem bankowym, udostępniona w systemie bankowości internetowej oraz znajduje się na stronie internetowej banku www.nbsbank.pl. Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów. Ponadto, od 14 maja 2019 r. w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika (tj. haseł jednorazowych w postaci karty jednorazowych kodów autoryzacyjnych). Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób. Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 14 maja 2019 r. NBSBank nie będzie ich stosował jako m.in. środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu. Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z karty jednorazowych kodów autoryzacyjnych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 13 maja 2019 r. włącznie. Informujemy jednocześnie, że od 14 maja 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji składając dyspozycję w dowolnym Oddziale Banku.

Z poważaniem
Zarząd Banku