Depozyty terminowe

LOKATA INTERNETOWA

Bank prowadzi Lokaty Internetowe na rzecz osób fizycznych lub podmiotów instytucjonalnych korzystających z dostepu do rachunków drogą elelktroniczną eBankNet będących: rezydentami lub nierezydentami i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Bank nie prowadzi Lokat Internetowych wspólnych. Lokaty Internetowe prowadzone są w złotych przez okres 1 lub 3 miesięcy. Mają charakter odnawialny lub nieodnawialny.

LOKATA ZWYKŁA W POL-Koncie

Posiadaczem rachunku lokaty może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem, osoba małoletnia i ubezwłasnowolniona będąca rezydentem. Lokata prowadzona jest przez okres umowny: 3,6,12 miesięcy. Minimalna kwota wkładu 100,00 zł., oprocentowanie zmienne. Wpłaty na lokatę mogą być dokonywane tylko w formie bezgotówkowej, ze środków na POL-Koncie. Nie można dokonywać częściowych wpłat i wypłat środków w okresie umowy.

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE

Właścicielem rachunku oszczędnościowego może być osoba fizyczna, kilka osób fizycznych, ale także szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe.
Rachunek oszczędnościowy można prowadzić również na rzecz osoby małoletniej, na wniosek osoby pełnoletniej, która wnosi wkład na jej rzecz.
Osoba małoletnia po ukończeniu 13 lat, może samodzielnie występować o wystawienie
książeczki rachunku oszczędnościowego dla siebie, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu osobistego bądź paszportu, o ile nie sprzeciwią się temu jej ustawowi przedstawiciele.
Pierwsza wpłata wnoszona na rachunek oszczędnościowy nie może być niższa niż 10 zł, a każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości.
Bank będący wystawcą książeczki potwierdzającej założenie rachunku oszczędnościowego dokonuje wypłat do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu na niej minimalnej kwoty wkładu. Bank nie będący wystawcą książeczki jak również inne placówki bankowe dokonujące wypłaty dokonują zastępczo wypłaty do wysokości:
- określonych i wynikających z wzajemnie zawartych porozumień (umów),
- stanu oszczędności wykazanego na książeczce na podstawie pisemnego potwierdzenia stanu oszczędności przez Bank będący wystawcą książeczki lub po telefonicznym, telefaxowym potwierdzeniu stanu oszczędności przez Bank będący wystawcą książeczki.
Wkłady gromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.
Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku kalendarzowego.

LOKATY TERMINOWE ZWYKŁE

Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne, w tym również małoletnie, w imieniu których umowę zawiera przedstawiciel ustawowy,
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny).
Wpłaty na lokaty terminowe zwykłe Bank przyjmuje na czas określony 1,2, 3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy, 5 lat i 10 lat.
Wkład terminowy może być podjęty po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na taki sam okres.
Wkładca może złożyć dyspozycję dotyczącą dokonywania przelewu lokaty lub należnych odsetek na wskazany przez siebie rachunek.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy
procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku.
Odsetki od lokaty terminowej podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania.
Dopisane do wkładu terminowego odsetki podlegają oprocentowaniu jakiemu podlegał wkład, od początku następnego okresu.

LOKATY TERMINOWE KASKADA - RENTA

Posiadaczami rachunków terminowych lokat oszczędnościowych mogą być osoby fizyczne, w tym również małoletnie, w imieniu których umowę zawiera przedstawiciel ustawowy.
Wpłaty na książeczki terminowe Bank przyjmuje na czas określony 120 miesięcy.
Pierwsza wpłata nie może być niższa niż 50,00 zł. W następnych miesiącach okresu zadeklarowania można dokonywać wpłat w dowolnym terminie i w dowolnej kwocie.
Środki gromadzone na rachunku terminowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej uchwałami Zarządu Banku. Wysokość oprocentowania zależy od dotrzymanego przez posiadacza lokaty okresu zadeklarowanego .

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA ZWYKŁA W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Lokata zawierana na okres 1 m-ca lub 3 m-cy. Minimalna kwota wpłaty 100 USD/EURO.