Gwarancje BGK

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.

 Logo czerwono szare

Gwarancje KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. to:

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji PLD i KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

Gwarancje FG POIR – Biznesmax

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR - Biznesmax.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
 • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
 • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
 • możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)

Gwarancje FGP

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGP, Nadwiślański Bank Spółdzielczy może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancjami FGP.

Najistotniejsze paramenty gwarancji FGP

 1. Gwarancją może być objęty: nowy lub odnowiony kredyt obrotowy udzielony od 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Docelowy kredytobiorca: średni lub duży przedsiębiorca
 3. Okres kredytu: do 24 miesięcy
 4. Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłuższy niż okres kredytu plus 3 miesiące
 5. Prowizja na rzecz BGK: pobierana z góry za cały okres i wynosi od 0,25%
 6. Gwarancja udzielana jest w ramach: pomocy publicznej
 7. Cel kredytowania: bieżące finansowanie swojej działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, które poprawiają płynność finansową
 8. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
 9. Kwota gwarancji: do 200 mln PLN

Zapraszamy do odwiedzenia Oddziałów Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju.