Kredyty

Dopasujemy kredyt do Państwa potrzeb

Do wyboru kredyty na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej takie jak:

  • kredyty obrotowe,
  • odnawialny kredyt w rachunku bieżącym,
  • kredyty inwestycyjne,
  • kredyty preferencyjne objęte dopłatami z ARiMR na finansowanie inwestycji przedsiębiorców prowadzących gospodarstwa rolne i przetwórcze a także świadczących usługi w sektorze rolnym i przetwórstwa rolnego,
  • gwarancje bankowe

Dużą zaletą naszego banku jest możliwość dostosowania do Państwa indywidualnych potrzeb zarówno warunków kredytowania jak i warunków cenowych.

KREDYT OBROTOWY NA CELE BIEŻĄCE

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy będącego podmiotem gospodarczym.
Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku (krótkoterminowy) lub do 3 lat (średnioterminowy).
Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty, jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
Istnieje możliwość przedłużenia funkcjonującej umowy kredytowej na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku co najmniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ważności umowy, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej, opłaceniu prowizji i podpisaniu aneksu do umowy kredytowej.

KREDYT OTWARTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, Kredytobiorcom będącym podmiotami gospodarczymi, którzy posiadają w banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 3 miesięcy o stabilnym poziome obrotów.
W uzasadnionych przypadkach kredyt może być przyznany podmiotowi, który założył w banku rachunek bieżący i przeniósł na ten rachunek obroty z innego banku, pod warunkiem przedstawienia opinii z tego banku, zawierającej informacje o wysokości wpływów w okresie ostatnich 6 miesięcy.
Kredyt może być udzielony na okres do 12 miesięcy (krótkoterminowy).
Kredyt w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego - każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on do wysokości górnej granicy zadłużenia określonego w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany aż do wygaśnięcia umowy.
Istnieje możliwość przedłużenia funkcjonującej umowy kredytowej na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku co najmniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ważności umowy, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej, opłaceniu prowizji i podpisaniu aneksu do umowy kredytowej.

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejacego majątku podmiotu gospodarczego a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe.
Udział własny w finansowanym przedsięwzięciu powinien wynosić co najmniej 20%.
Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty, jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
W uzasadnionych przypadkach odsetki za okres realizacji inwestycji mogą być naliczone i zawieszone.

KREDYT DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy, miasta będącego gminą, powiatu, województwa) przeznaczony jest na:
- pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego - udzielany jako obrotowy, krótkoterminowy, w rachunku bieżącym lub kredytowym,
- finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego - udzielany jako kredyt inwestycyjny krótko-, średnio- i długoterminowy.
Kredyt na pokrycie występującego w ciagu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego może zostać udzielony do wysokości określonej w uchwale budżetowej tej jednostki jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kredytów zaciąganych na ten cel w innych bankach i podlega spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty.