Rachunki powiernicze

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy (ZMRP) to należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Bankowe, służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Posiadaczami rachunków powierniczych mogą być:

1) rezydenci, a w szczególności:

- osoby fizyczne,

- osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami oraz rolnicy,

- osoby prawne,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

- oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski;

2) nierezydenci a w szczególności:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne i inne podmioty instytucjonalne, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania we własnym imieniu,

- osoby fizyczne mające zarejestrowaną działalność za granicą,

- znajdujące się za granicą przedsiębiorstwa, oddziały i przedstawicielstwa utworzone przez rezydentów,

- obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Na MRP mogą być gromadzone środki Pieniężne powierzone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej  - wyłącznie przez nabywcę. Warunkiem otwarcia ZMRP jest posiadanie przez Powiernika w Banku rachunku z dostępem do systemu bankowości internetowej.