Kredyty

- Informacje ogólne dotyczące umowy KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM

- Informacje ogólne dotyczące umowy KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH

- Informacje ogólne dotyczące umowy KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Kredyty i pożyczki oferowane przez NBS Solec Zdrój dla osób fizycznych przygotowane zostały z myślą o umożliwieniu Klientom łatwego dostępu do środków na zaspokojenie bieżących lub długoterminowych potrzeb.

W ofercie Banku dostępne są:

 • Kredyty konsumenckie:

 - kredyt gotówkowy

- kredyt z ubezpieczeniem

- kredyt "WYDATKI SEZONU",

- kredyt odnawialny w POL-Koncie

Regulamin kredytu w ROR

 

 • Kredyty hipoteczne:

- kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

- Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

KREDYT GOTÓWKOWY

Udzielana na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków, z okresem spłaty nawet do 5 lat do wysokości 10-krotności miesięcznych dochodów netto również w przypadku łącznego obliczenia dochodów pożyczkobiorcy oraz współmałżonka. Dla ustalenia wysokości dochodu osoby ubiegającej się o pożyczkę można sumować wszystkie uzyskiwane przez nią dochody z udokumentowanych źródeł.

KREDYT Z UBEZPIECZENIEM

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych z wyłączeniem finansowania dzialalności gospodarczej i rolniczej. Okres spłaty do 24 miesięcy, maksymalna kwota kredytu 20 000 zł.Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest jego ubezpieczenie.

KREDYT WYDATKI SEZONU 

Udzielany na cel konsumpcyjny dowolnie wybrany przez Kredytobiorcę bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków na okres do 36 miesięcy. Maksymalna kwota kredytunie może być wyższa od 20 000 zł i nie może przekroczyć 10-krotności miesięcznego dochodu netto Wnioskodawcy. Kredyt może być udzielony bez poręczenia. Niezbędne formalności ograniczone są do minimum.

KREDYT ODNAWIALNY W POL-Koncie

Przeznaczony dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu POL-Konto (VIP, Student, Senior) w NBS w Solcu Zdroju. Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu są stałe wpływy na POl-Konto.

KREDYT MIESZKANIOWY "MÓJ DOM"

Jest to kredyt hipoteczny przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych takich jak:

1)       zakup działki budowlanej;

2)       zakup wybudowanego  lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3)       nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do  lokalu mieszkalnego;

4)      nabycie prawa własności  do domu jednorodzinnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową;

5)      przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  w prawo odrębnej własności lokalu;

6)       wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7)      spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami niniejszej „Instrukcji”;

8)       inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b)    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c)     zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9)      inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera):

a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b)    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

10)   zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

1. Kredyt na zakup działki budowlanej z niedokończoną budową może zostać udzielony pod warunkiem, iż kredytobiorca zaciąga jednocześnie kredyt na jej dokończenie lub dokumentuje środki własne na dokończenie budowy.

2. W przypadku działki rolnej udzielenie kredytu na jej zakup będzie możliwe pod warunkiem posiadania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zaciągnięcia kredytu na budowę lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego.

3. Bank udzieli kredytu na spłatę innego kredytu mieszkaniowego pod warunkiem dokonania w całości wypłaty innego kredytu lub/i  w części rezygnacji z pozostałej do wypłaty kwoty kredytu (kredyt będący w trakcie spłacania przez wnioskodawcę) oraz złożenia opinii banku, określającej wysokość kwoty pozostającej do spłaty, potwierdzającej pozytywną współpracę z bankiem, a w szczególności terminowe wywiązywanie się z zobowiązań.

Okres kredytowania wynosi od 5 do 25 lat, w przypadku zakupu działki budowlanej od 1 roku do 15 lat. Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Po pierwszym roku trwania umowy kredytowej, ale nie wcześniej niż po zakończeniu okresu karencji w spłacie kapitału, jeden raz w każdym roku jej trwania, kredytobiorca ma prawo za zgodą Banku do skorzystania z wakacji kredytowych, pod warunkiem terminowej obsługi kredytu. Podstawowymi, obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

- hipoteka kaucyjna ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla finansowanej przez Bank nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu,

- weksel wlasny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

- cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych,

- cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia na życie - w przypadku gdy spełnione są łącznie dwa warunki: suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat i kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osobą posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny).

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY

Udzielany jest osobom fizycznym na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w umowie kredytowej.

Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat. Dopuszcza się możliwość stosowania karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po pierwszym roku trwania umowy kredytowej, ale nie wcześniej niż po zakończeniu okresu karencji w spłacie kapitału, jeden raz w każdym roku jej trwania, kredytobiorca ma prawo za zgodą Banku do skorzystania z wakacji kredytowych, pod warunkiem terminowej obsługi kredytu.

Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:

- hipoteka kaucyjna ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla finansowanej przez Bank nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu,

- weksel wlasny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

- cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych,

- cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia na życie - w przypadku gdy spełnione są łącznie dwa warunki: suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat i kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osobą posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny).

KREDYT NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Kredyt przeznaczony jest na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

EKO-Kredyt

Kredyt detaliczny przeznaczony na cele związane z odnawialnymi źródłami energii, ochroną środowiska i oszczędnościami energii. Obejmuje finansowanie przedsięwzięcia, którego celem jest zakup i montaż:

- kolektorów słonecznych,

- pomp ciepła,

- przydomowych oczyszczalni ścieków,

- systemów dociepleń budynków,

- domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,

- systemów odzysku wody deszczowej,

- kotłów centralnego ogrzewania: gazowe, olejowe, elektryczne, opalane biomasą,

- instalacji fotowoltaicznych o mocy 2kW - 10 kW,

- przyłączy do miejskiej sieci cieplnej

Kredyt udzielany jest osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie, którym to budynkom służyć mają realizowane przedsięwzięcia. Maksymalna kwota wnioskowanego kredytu uzależniona jest od posiadanej przez wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz realizowanego projektu inwestycyjnego nie więcej niż 50.000 zł. Kredyt nie może przekraczać kosztów przedsięwzięcia.

 

KREDYT CZYSTE POWIETRZE

Uprzejmie informujemy o tymczasowym wstrzymaniu przyjmowania wniosków w związku z koniecznością technicznego dostosowywania się banków do wprowadzonych zmian.

 

Banki oferujące Kredyt Czyste Powietrze

będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, na nowych zasadach,

zgodnie z przygotowanymi zmianami programu „Czyste Powietrze”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 3 stycznia 2023 roku wprowadza nową edycję Programu „Czyste Powietrze”.

Korzyści związane ze zmianami dotyczą przede wszystkim zwiększenia maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tym z tzw. kompleksową termomodernizacją oraz kwot dotacji dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia, podniesienia progów dochodowych dla beneficjentów kwalifikujących się do poszczególnych części programu. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Programu pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Do dnia 2 stycznia 2023 roku kredyty PPCP oferowane będą w Bankach na dotychczasowych zasadach.

Wnioski na nowych, obowiązujących od 3.01.2023 r. zasadach będą przyjmowane przez Banki uczestniczące w Programie w miarę technicznego dostosowywania się banków do wprowadzonych zmian w Programie.

Poszczególne banki będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, o czym będą informować Klientów indywidualnie na swoich stronach internetowych.

Na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ aktualizowana będzie też lista banków oferujących kredyty i przyjmujących wnioski o dotację w programie.

 

 

Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze” - PROGRAM

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

 • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł na węgiel
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa Program Priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze” Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąZałącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Kto może skorzystać z kredytu i dotacji?

Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie można uzyskać dotację do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.
Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

O kredyt może ubiegać się max. 4 Wnioskodawców.  Jeden z Wnioskodawców – przyszły Beneficjent dotacji musi spełniać warunki programu określone dla Beneficjentów.