Informacje ogólne dotyczące umowy KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH (MdM)

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH ( MdM)

1.       Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację;

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju

28-131 Solec-Zdrój,  ul.1-go Maja 6 

2.       Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

Kredyt Mieszkanie dla Młodych „MDM”  zabezpieczony hipoteką przeznaczony na :

1)    zakup  lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego

(rynek pierwotny lub wtórny), w tym :

a)      zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym;

b)       zakup domu jednorodzinnego  na rynku pierwotnym;

c)       zakup wynajmowanego lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym;

d)      zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym;

e)      zakup domu jednorodzinnego na rynku wtórnym;

 

2)      wkład budowlany - wkład do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu ustanowienia odrębnej własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu, w tym :

a)      wkład budowalny do spółdzielni w celu nabycia lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym

b)      wkład budowalny do spółdzielni w celu nabycia domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym

 

3.       Formy zabezpieczenia, w tym wskazanie możliwości, że przedmiot zabezpieczenia może znajdować się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, o ile taka możliwość jest przewidziana:

 

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:                              

1)      weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;

2)      hipoteka ustanawiana na rzecz Banku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu. Przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu musi stanowić nieruchomość, na zakup lub zabudowę, której Bank udziela kredytu położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3)      cesja praw na rzecz Banku z umowy  ubezpieczenia nieruchomości ZU w ramach oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych;

4)      wskazanie Banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy z ZU w ramach oferty dostępnej w Bankulub spoza oferty Banku, do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu;

5)      cesja wierzytelności na rzecz Banku z umowy zobowiązującej do ustanowienia przeniesienia własności lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego* w przypadku kredytowania niezakończonej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpiło przed 28 kwietnia 2012r.;

6)      cesja wierzytelności z umowy deweloperskiej (w przypadku kredytowania niezakończonej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpiło po 28 kwietnia 2012r.)

7)      cesja z rachunku powierniczego prowadzonego dla inwestycji,  co do której rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po 28 kwietnia 2012 r.;

8)      cesja praw z gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku, gdy inwestor zastępczy zapewnił Kredytobiorcy jedną z tych gwarancji;

9)      nieodwołane w całym okresie kredytowania pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca wskaże we  wniosku o kredyt, że spłata kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z postanowieniami umowy kredytowej będzie odbywać się z w/w rachunku.

                              

Zabezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki ( do wyboru):                                              

1)      poręcznie wekslowe

2)      kaucja pieniężna                           

3)      blokada środków pieniężnych na rachunku

4)      podwyższenie marży kredytu

 

4.       Okres, na jaki może być zawarta umowa o kredyt hipoteczny;

 

Okres kredytowania wynosi od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania.

 

5.       W przypadku umów o kredyt hipoteczny, w których stosuje się jako odniesienie wskaźnik referencyjny - nazwy wskaźników referencyjnych i ich administratorów, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne
w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, oraz informację o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta:
nie dotyczy

 

6.       Rodzaje dostępnej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego ze wskazaniem, czy jest to stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego, zmienna, czy stanowiąca połączenie obu rodzajów oprocentowania, wraz z krótką charakterystyką stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego i stopy zmiennej, w tym informacją o związanych z tym konsekwencjach dla konsumenta:

 

 Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku.  Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość obliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne. Okresy  odpowiadają kwartałom kalendarzowym. Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca);  Marżę Banku określa Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku z zastrzeżeniem że Bank podwyższa marżę kredytu dodatkowo o 1,00 p.p. :

1)      w przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego (podwyższa się marżę do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku),

2)      do czasu gdy saldo kredytu będzie powyżej 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu

 

Aktualna Tabela oprocentowania oraz informacje na temat wskaźników referencyjnych dostępne są dla Państwa na stronie internetowej Banku (www.nbsbank.pl).

 

Kredytobiorca zaciągający kredyt hipoteczny narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk.

 

Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości.

 

Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty kredytu.

 

7.       W przypadku umów o kredyt hipoteczny w walucie obcej - wskazanie danej waluty wraz z informacją o konsekwencjach denominowania lub indeksowania tego kredytu dla konsumenta oraz ryzyku walutowym związanym z tym kredytem:nie dotyczy

 

8.       Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

 

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mieszkanie dla młodych”  na 22 lipca 2017r.: całkowita kwota kredytu: 200 000 zł; okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 0% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,63 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.73 %) i marży Banku w wysokości 2,90%, obliczona  po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 6,01 %. Równa rata miesięczna: 1 390,50 zł. Całkowity koszt kredytu  137 720,16 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 133 720,16 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca         4 000 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  337 720,16 PLN.

 

 

9.       Wskazanie możliwych innych kosztów nieujętych w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego, które konsument może ponieść w związku z umową o kredyt hipoteczny, i prognozowaną maksymalną wysokość tych kosztów;

 

Następujące koszty nie są znane kredytodawcy i dlatego nie są ujęte w RRSO:

1)      koszt wyceny nieruchomości – Bank  nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta;

2)      koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy  spoza oferty Banku – koszt nieznany Banku

3)      koszt ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku – koszt nieznany Banku

 

Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki.

Proszę się upewnić, że mają Państwo świadomość wszystkich innych opłat i kosztów związanych z Państwa kredytem hipotecznym.

 

10.   Poszczególne warianty spłaty kredytu hipotecznego oferowane przez Bank,
w tym liczbę, częstotliwość i wysokość regularnie spłacanych rat;

 

Bank umożliwia spłatę rat kredytów w:

1)      równych ratach kapitałowo-odsetkowych

2)      malejących ratach kapitałowo-odsetkowych

 

Raty kredytu spłacane są w częstotliwości miesięcznej.

 

Równa rata miesięczna: 1 390,50 PLN

Przy założeniu z przykładu reprezentatywnego, że:

całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN (bez kredytowanych kosztów);

okres kredytowania: 240 miesięcy;

wkład własny: 20% wartości nieruchomości; 

oprocentowanie kredytu: [ 4,63 ] % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.73 %) i marży Banku w wysokości 2,90%

              Wyliczenia na dzień 19.07.2017 r.

 

 

11.   Opis warunków bezpośrednio związanych z przedterminową spłatą kredytu hipotecznego

 

Mają Państwo możliwość przedterminowej spłaty tego kredytu hipotecznego w całości
lub w części.

W przypadku, wcześniejszej spłaty części kredytu Kredytobiorca może wystąpić do Banku
z wnioskiem o przekazanie informacji o kosztach spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w Umowie o kredyt.

Bank przekazuje Kredytobiorcy, na trwałym nośniku, informację, o której mowa w ust. 2, wraz z założeniami przyjętymi do jej ustalenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Kredytobiorcy o przekazanie powyższych informacji.

W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu Kredytobiorca powinien składając do Banku dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, wskazać, czy wcześniejsza spłata skróci okres spłaty kredytu z zachowaniem miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych czy też zmniejszy wysokość miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych z zachowaniem okresu spłaty kredytu. Brak takiego wskazania spowoduje odpowiednie zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych z zachowaniem okresu spłaty kredytu. 

Zmiana warunków Umowy kredytu, o której mowa powyżej nie wymaga podpisania aneksu.

Nowy harmonogram spłat wynikający z tej zmiany jest przesyłany na trwałym nośniku
do Kredytobiorcy oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu.

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy o kredyt hipoteczny:

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Bank pobiera prowizję w wysokości określonej
w Taryfie obowiązującej w Banku:

1)      spłata całości lub części kredytu przed terminem do 3 lat trwania Umowy kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty ) –  [ max. 1,5 ] % spłacanej kwoty kredytu hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty*.

2)      spłata całości lub części kredytu przed terminem powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty ) – [ 0,00] PLN spłacanej kwoty kredytu.

 

*Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie  z dnia faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku Kredytu Mieszkanie Dla Młodych lub zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego.

 

12.   Wskazanie, czy jest konieczna wycena nieruchomości i czy wiąże się to z kosztami
dla konsumenta, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, oraz wskazanie, kto odpowiada
za zapewnienie dokonania wyceny nieruchomości;

 

Bank wymaga wyceny od osoby ubiegającej się o kredyt zabezpieczony hipotecznie zgodnie
z poniższymi założeniami:

1)      wycena musi być aktualna tj. nie starsza niż 6 miesięcy. Wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę  wpisanego w dniu wyceny na listę Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub wycena nie starsza niż 12 miesięcy, gdy załączono aktualizację wyceny dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wykonującego wycenę (aktualizacja ważna jest 90 dni od daty jej wystawienia).

W uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać od Wnioskodawcy aktualizacji lub nowej wyceny nieruchomości.

 

2)      Wycena nie jest konieczna w przypadku:

a)      nabywania nieruchomości budowanej przez inwestora zastępczego (rynek pierwotny) – pod warunkiem zawarcia w umowie pomiędzy Wnioskodawcą
a tymże inwestorem dokładnego opisu kredytowanej nieruchomości oraz dołączenia harmonogramu wpłat z tytułu tej umowy; (dotyczy również celu dodatkowego na wykończenie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym);

b)      nabywania lokalu mieszkalnego od gminy, gdzie wszelkie informacje zawarte
są w dokumencie potwierdzającym prawo do nabycia lokalu przez Wnioskodawcę gdy wartość kredytu nie przekracza 250 000 PLN;

c)       kredytu przeznaczonego na remont w wysokości do 100 000 PLN, kiedy zakres prac nie wymaga zezwoleń organów administracyjnych i zmiany projektu,
a wartość prac nie przekracza 1100 PLN/m2 .

 

Koszt wyceny nie jest znany bankowi i zależy od wybranego indywidualnie przez Klienta Rzeczoznawcy Majątkowego.

 

13.   Wskazanie usług dodatkowych, które konsument jest zobowiązany nabyć, aby uzyskać kredyt hipoteczny lub uzyskać go na reklamowanych warunkach, oraz, w stosownych przypadkach, wyjaśnienie, że usługi dodatkowe mogą być nabywane u usługodawcy innego niż kredytodawca:

 

W przypadku skorzystania z usług dodatkowych w ramach sprzedaży łączonej w ramach promocji kredytów hipotecznych w Banku  w całym okresie kredytowania, konsument ( dalej: Uczestnik promocji ) jest zobowiązany do posiadania i utrzymania:

a)      karty kredytowej w ofercie Banku 

b)      konta ROR w ofercie Banku

c)       umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych zawartej w ZU w ramach oferty dostępnej w Banku

d)      umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy zawartej w TU Concordia S.A (warunek falkultatywny*)

 

14.   Ostrzeżenie dotyczące możliwych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z umową o kredyt hipoteczny:

 

W przypadku:

1)                 nieprzedstawienia dokumentów (faktur lub rachunków) uzasadniających prawidłowość wykorzystania dotychczas uruchomionych środków kredytu lub wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem;

2)                 niespłacenia w terminie określonym w Umowie kredytu bieżącej pełnej raty odsetkowej;

3)                 niedopełnienia przez Kredytobiorcę zobowiązań określonych w Umowie kredytu dotyczących ustanowienia prawnych form spłaty kredytu hipotecznego

4)                 niedopełniania przez Kredytobiorcę zobowiązań do terminowego realizowania postanowień Umowy kredytu oraz posiadania ważnych polis z tytułu ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, stanowiących zabezpieczenie kredytu;

Bank może wstrzymać wypłaty kolejnych transz kredytu do czasu wykonania tych obowiązków

 

Bank może wstrzymać wypłaty kolejnych transz kredytu do czasu złożenia przez Kredytobiorcę wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji i zaakceptowania ich przez Bank i/lub wypowiedzieć Umowę kredytu w przypadku, gdy Kredytobiorca:

1)      złożył fałszywe dokumenty lub podał nieprawdziwe dane stanowiące podstawę udzielenia kredytu;

2)       złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, w tym dotyczące prawnego zabezpieczenia i bycia stroną umowy innego kredytu;lub

3)      kredyt został udzielony wskutek innych działań sprzecznych z prawem dokonanych przez Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z udzielonego kredytu.

 

W przypadku:

1)      przekroczenia poziomu LTV 80% / poziomu LTV 90% dla Umów kredytów  zawartych z ubezpieczeniem NWW;

2)      zwiększenia, o co najmniej 10% w porównaniu do relacji ustalonej na dzień zawarcia Umowy kredytu, stosunku salda zadłużenia kredytu do wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń, w szczególności wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia hipotecznego kredytu lub;

3)      obniżenia, o co najmniej 20% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu w stosunku do jej wartości ustalonej na podstawie ostatniej posiadanej przez Bank wyceny lub;

4)      braku  zabezpieczenia spłaty kredytu określonego w Umowie kredytu;

5)      Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić dodatkowe zabezpieczenie o wartości adekwatnej do obniżonej wartości zabezpieczenia nie później niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania odpowiedniego wezwania od Banku pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu.

 

W przypadku utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy Bank może zobowiązać Kredytobiorcę do ustanowienia zabezpieczenia w formie poręczenia spłaty kredytu w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedniego wezwania od Banku pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu.

 

Nieprzestrzeganie warunków umowy kredytu zabezpieczanego hipoteką i rezygnacja z usług dodatkowych w ramach sprzedaży łączonej w ramach promocji kredytów hipotecznych
w Banku  niesie dla Konsumenta konsekwencje finansowe.

 

Proszę zwrócić uwagę na ewentualne skutki rezygnacji w późniejszym terminie
z którejkolwiek z usług dodatkowych: 

 

1)      W przypadku naruszenia przez Uczestnika warunków Promocji, o których mowa w pkt. 3,
(w zależności od wybranego pakietu usług dodatkowych w ofercie), zamknięcia konta typu ROR z obowiązującej oferty Banku, braku aktywacji karty kredytowej VISA lub skutecznego odstąpienia od Umowy karty kredytowej  VISA, rezygnacji z ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości w ZU
w ramach oferty dostępnej w Banku
lub rezygnacji z zawartej umowy ubezpieczenia na życie w WTUŻiR Concordia Capital S.A. z oferty Banku), Bank  podwyższa wysokość marży Kredytu Hipotecznego udzielonego w Promocji do standardowej wysokości marży, zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania Banku. Bank dokonuje wówczas podwyżki marży Kredytu Hipotecznego bez możliwości ponownego przywrócenia promocyjnych warunków cenowych Kredytu Hipotecznego.

 

2)      W przypadku naruszenia warunków skorzystania z Promocji wiążą się one z utratą obniżki marży kredytu, Bank dokona zmiany wartości marży promocyjnej na standardową wartość marży zgodną z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku, zawiadamiając o tym Uczestnika w formie pisemnej oraz przesyłając harmonogram uwzględniający aktualną wysokość marży. Standardowa wartość marży zgodna z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do naruszenia warunków Promocji. Niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy Kredytu Hipotecznego.

 

3)      Rezygnacja z któregokolwiek z zabezpieczeń kredytu hipotecznego stanowi zmianę warunków Umowy Kredytu i wymaga podpisania aneksu. Za sporządzenie aneksu Bank pobiera opłatę w wysokości 1,00 % kwoty Kredytu Hipotecznego wg. stanu salda na dzień sporządzenia aneksu.

 

15.   W przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny dotyczy kredytu hipotecznego objętego wsparciem udzielanym ze środków publicznych - wskazanie warunków, kryteriów
i ograniczeń oraz wymaganych dokumentów związanych z otrzymaniem takiego wsparcia:

Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu Wnioskodawca przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i dokumenty umożliwiające identyfikację dzieci Wnioskodawcy (oryginały do wglądu w celu potwierdzenia autentyczności) oraz składa dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania –wraz z wymaganymi oświadczeniami we wniosku o dofinansowanie z BGK wkładu własnego:

 

1)      pisemne oświadczenie Wnioskodawcy, że do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie był:

a)      właścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b)      osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c)       właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

wraz z pisemnym zobowiązaniem, że warunki te będą spełnione także w dniu ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności  lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2)       pisemne zobowiązanie, do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przypadku kiedy Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

 

3)      pisemne oświadczenie, że lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy;

 

4)       pisemne oświadczenie inwestora zastępczego, który sprzedał lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy ten lokal mieszkalny jest wynajmowany na podstawie umowy najmu zawartej przez Kredytobiorcę z inwestorem zastępczym w celu zaspokajania jego własnych potrzeb mieszkaniowych przed przeniesieniem na niego prawa własności tego lokalu, a pierwsze zasiedlenie miało miejsce po 31 grudnia 2012 r.