O Banku

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju swoją działalność w uzdrowiskowej gminie Solec Zdrój rozpoczął w dniu 23 kwietnia 1960r., kiedy to 48 członków -założycieli powołało do życia Kasę Spółdzielczą w Solcu Zdroju. W 1972r. na wniosek Zarządu Kasy Sąd Rejestrowy w Kielcach dokonał zmiany nazwy na: Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju.

Reforma sektora bankowości spółdzielczej i utworzenie w 1975r. BGŻ były podstawą zrzeszenia się BS w Solcu Zdroju z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. W ramach tego zrzeszenia Bank funkcjonował do 1992r.. W styczniu 1993r. Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju zawarł umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo Zachodnim S.A. we Wrocławiu i stał się jego akcjonariuszem.

Ostatnia dekada XX wieku do okres dynamicznego rozwoju Banku. Proces zmian ustrojowych i społeczno-gospodarczych zapoczątkowany w Polsce 1990r. był dla władz banku przesłanką do rozpoczęcia zmian organizacyjnych i budowy nowej struktury poprzez tworzenie sieci palcówek operacyjnych. W latach 1991-1994 powstawały kolejno filie banku: w Busku Zdroju, w Kielcach, w Krakowie i w Koszycach. Tworzenie nowych placówek ukierunkowane było na pozyskiwanie lokat od osób fizycznych oraz obsługę kredytową i rozliczeniową osób fizycznych oraz osób prawnych w tym budżetów gmin.

Regulacje prawne wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. -Prawo Bankowe oraz postanowienia Uchwały Nr 9/98 Komisji Nadzoru Bankowego w przedmiocie wysokości progów kapiatałowych dla banków spółdzielczych stały się punktem wyjścia dla procesów łączeniowych. Prowadzone w sposób partnerski i z zachowaniem pełnej tożsamości jej uczestników rozmowy, zaowocowały podjęciem przez organy statutowe Banków Spółdzielczych w Łubnicach i w Pacanowie uchwał o połączeniu się od dnia 1 stycznia 1999r. z Bankiem Spółdzielczym w Solcu Zdroju. Powstały z połączenia trzech banków Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju sięga tradycjami historycznymi roku 1909 i założonej wówczas w Pacanowie Kasy Stefczyka.

Dbając o utrzymanie dynamiki rozwoju Banku oraz systematyczne powiększanie funduszy własnych poprzez przeznaczanie na ten cel wypracowanych nadwyżek bilansowych, władze Nadwiślańskiwgo Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju podjęły dzieło kontynuacji procesu łączeniowego z innymi bankami spółdzieleczymi. Z dniem 1 października 2000r. przeprowadzono kolejne fuzje: z BS w Klimontowie, z BS w Koprzywnicy, i z BS w Osieku. Najstarszym z przyłączonych banków jest BS w Klimontowie, którego działalność sięga 1898r.