Zostań udziałowcem Banku

Zapraszamy do przystąpienia do grona udziałowców instytucji finansowej posiadającej bogatą, ponad 120 letnią tradycję świadczenia usług bankowych.

Kto może zostać udziałowcem NBSBanku?

Udziałowcem Banku Spółdzielczego może być

  • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz liczbę zadeklarowanych udziałów,
  • osoba prawna, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej nazwę, siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów i aktualny wypis z właściwego rejestru.

O przyjęciu w poczet udziałowców decyduje Zarząd Banku w terminie miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

O uchwale Zarządu zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

Wymagane procedury

Udziałowiec Banku Spółdzielczego obowiązany jest zadeklarować udziały i wpłacić wpisowe:

  • osoba fizyczna przynajmniej jeden udział w wysokości 100,00 zł,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek przynajmniej sześć udziałów lub wielokrotność sześciu,
  • osoba prawna zobowiązana jest zadeklarować przynajmniej dwadzieścia udziałów lub wielokrotność dwudziestu.

Wysokość jednego udziału wynosi 100 zł.

Udziałowiec ma prawo:

  • do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
  • do uzyskiwania od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
  • do zapoznawania się z treścią rocznych sprawozdań finansowych Banku Spółdzielczego oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grupy Członkowskiej,
  • do wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
  • do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Wszyscy udziałowcy mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.