SANKCJE

Szanowni Państwo,

W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Uni Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE ("Decyzja Rady o określeniu naruszenia unijnych sankcji jedną z dziedzin przestępczości" w załączeniu) informujemy, iż Bank BPS S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.
Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi  towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym że wymiana towaru dotyczy Rosji.
Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, jest ponownie wywieziony do Rosji, Banku BPS S.A. uznaje to jako brak zachowania należytej staranności przez eksportera z UE i naruszenie rozporządzenia w sprawie sankcji. Jeżeli eksporter z UE świadomie i celowo nie zachowuje należytej staranności może to być uznane za udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku BPS S.A., mogła by zostać uznana przez instytucje nadzorcze (GIIF, UKNF, KAS) za jawny udział w obchodzeniu sankcji.

Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014  z dnia 31.07.2014 r.
(link do rozporządzenia - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20221007&from=EN#tocId53)
Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.