Informacje wymagane rozporządzeniem SFDR

Informacje wymagane rozporządzeniem SFDR przekazywane przed zawarciem umowy o Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Informacja publikowana jest w celu realizacji wymogów SFDR- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, w związku z oferowanym przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju produktem emerytalnym IKE.

Rozporządzenie SFDR to akt prawa europejskiego, który ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawienia przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju  oświadcza, że tworząc produkt emerytalny IKE z uwagi na charakterystykę zbliżoną do lokaty oszczędnościowej, nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oferowane jest przez Bank w formie rachunku oszczędnościowego, na którym zgromadzone są środki pieniężne klienta, stad też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju - ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeśli wystąpią mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalnie, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W związku z powyższym ryzyka te nie maja wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.