INFORMACJA DLA CZŁONKÓW I KLIENTÓW NADWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZLELCZEGO W SOLCU-ZDROJU

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2024 roku o godzinie 12.00 w Solcu-Zdroju odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju, które dokonało oceny i podsumowania roku sprawozdawczego 2023. Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2023, sprawozdanie Rady Nadzorczej i sprawozdanie finansowe z badania bilansu i r-ku wyników za rok 2023 przez biegłego rewidenta oraz udzieliło wszystkim członkom zarządu absolutorium za pracę w roku ubiegłym. Zebranie Przedstawicieli przyjęło 13 uchwał w wersji zaproponowanej przez zarząd. Przy frekwencji przedstawicieli wynoszącej 89 % w zebraniu wzięli udział przedstawiciele samorządów gmin, miast i gmin oraz starostwa powiatowego, z którymi NBSBank ma relacje biznesowe.                                                                                                                                                                                                           Zarząd Banku wyraża podziękowania wszystkim Klientom, Organom Statutowym Banku i pracownikom za współpracę, zaufanie i dbałość o wspólne dobro jakim jest Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Z poważaniem                                                                                                                                                                         Zarząd