USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej o kredyt hipoteczny w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy 29 lipca 2022r. na stronie internetowej i w placówkach banku.

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

1)        system bankowości elektronicznej NBS24, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku złożony z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed datą płatności rat, które mają podlegać zawieszeniu;

2)        złożenie podpisanego przez Kredytobiorcę Wniosku osobiście w Placówce Banku;

3)        dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kredytobiorcy;

4)        dostarczenie Wniosku podpisanego przez wszystkich Kredytobiorców drogą pocztową na adres Banku.

Uwaga: wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Banku. Prosimy o uwzględnienie tego faktu i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą płatności rat, które mają podlegać zawieszeniu. Rekomendujemy co najmniej jednodniowy termin wyprzedzenia.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom